عربی سال دوم راهنمایی

عربی سال دوم راهنمایی

درس یازدهم-معنی لغات

معنی لغات درس یازدهم،در ادامه ی مطلب...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 1389/02/13ساعت 6:14  توسط هستی  | 

درس یازدهم-شهر تماشا

فعل مضارعترجمه ی فعل مضارع
یَذهَبُاو میرود(یک مرد)
تَذهَبُاو میرود(یک زن)
یَذهبانِآنها میروند(دو مرد)
تَذهبانِآنها میروند(دو زن)
یَذهبونَ

آنها میروند(چند مرد)
یَذهبنَ

آنها میروند(چند زن)
تَذهبُتو میروی(مذکر)
تذهَبنَتو میروی(مونث)
تَذهبانِشما میروید(دو مرد)
تَذهبانِشما میروید(دو زن)
تَذهبونَشما می روید(چند مرد)
تَذهبنَشما می روید(چند زن)
آذهبُمن میروم
نَذهبُما می رویم

+ نوشته شده در  دوشنبه 1389/02/13ساعت 6:5  توسط هستی  | 

درس دهم-معنی لغات

معنی لغات درس دهم،در ادامه ی مطلب...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 1389/02/13ساعت 5:57  توسط هستی  | 

درس دهم-شهر تماشا

فعل مضارعترجمه ی فعل مضارع
یَذهَبُاو میرود(یک مرد)
تَذهَبُاو میرود(یک زن)
یَذهَبانِآنها میروند(دو مرد)
تَذهَبانِ
آنها میروند(دو زن)
یَذهَبونَ
آنها میروند(چند مرد)
یَذهَبنَ
آنها میروند(چند زن)
تَذهَبُ
تو میروی(مذکر)
تَذهَبینَََََ
تو میروی(مونث)
تَذهبانِ
شما میروید(دو مرد)
تَذهبانِ
شما میروید(دو زن)
+ نوشته شده در  شنبه 1389/02/11ساعت 22:35  توسط هستی  | 

درس نهم-معنی لغات

معنی لغات درس نهم در ادامه ی مطلب...
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 1389/02/11ساعت 21:35  توسط هستی  | 

درس نهم-شهر تماشا

فعل مضارعترجمه ی فعل مضارع
یَذهَبُاو مرد(یک مرد)
تَذهَبُاو می رود(یک زن)
یَذهَبانِآنها می روند(دو مرد)
تَذهَبانِآنها می روند(دو زن)
یَذهبونَآن ها می روند(چند مرد)
یَذهَبنَآن ها می روند(چند زن)
تَذهَبُتو میروی(مذکر)
تَذهَبینَتو می روی(مونث)

+ نوشته شده در  شنبه 1389/02/11ساعت 21:30  توسط هستی  | 

درس هشتم-معنی لغات

معنی لغات درس هشتم در ادامه ی مطلب.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 1389/02/11ساعت 21:12  توسط هستی  | 

شهر تماشا-درس هشتم


فعل مضارعترجمه ی فعل مضارع
یَذهَبُاو می رود(یک مرد)
تَذهَبُاو می رود(یک زن)
یَذهبانِآن دو می روند(دو مرد)
تَذهبانِآن دو می روند(دو زن)
یَذهَبونَآنها می روند(مذکر)
یَذهَبنَآنها می روند(مونث)
+ نوشته شده در  شنبه 1389/02/11ساعت 20:43  توسط هستی  | 

مطالب قدیمی‌تر